עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

רפורמה בבריאות הנפש

בימים אלו נערכות קופות החולים להעברת האחריות על הטיפול בבריאות הנפש לקופות החולים. השינוי אמור להתבצע ביולי 2015 ועד אז נערכות כבר קופות לשינוי.

הצו לפיו תפעל הרפורמה:

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השניה והשלישית לחוק),  התשע"ב 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8(ב)(1)  ו - 69(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1991  (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, אני מצווה לאמור:

1. שינוי התוספת השניה לחוק
בתוספת השניה לחוק -

(1) בחלק "שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע", אחרי פרט 22 יבוא:

"22א. בריאות הנפש

(א) סל השירותים בתחום האשפוז
(1) שירותי חירום ומיון;
(2) שירותי אשפוז פסיכיאטריים, ואשפוז יום;
(3) יעוץ וטיפול באשפוז בבתי חולים כלליים;
(4) אשפוז מבוטח לצורך הסתכלות, לפי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א - 1991   (להלן – חוק טיפול בחולי נפש) ומתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית, לאחר בדיקה בחדר מיון או לאחר אשפוז, לצורך הליך כאמור;
(5) שירות למבוטח באשפוז או באשפוז יום לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000  (להלן- חוק שיקום נכי נפש) ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה.

(ב) סל שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש.
(1) שירותי איבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי התערבות במשברים, טיפול אישי, משפחתי, קבוצתי, מעקב תמיכה ואחזקה, וביקורי בית; 
(2) טיפול יום במרפאה;
(3) מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה במרפאה, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש; (4) שירות למבוטח המקבל שירות מרפאתי, לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה "

(2) בחלק "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח"  -
 

בסעיף 2(ב), אחרי "תלמיד, שנפגע בבית הספר או בטיול של בית הספר ("תאונת בית הספר"), ובידו אישור מבית הספר" יבוא:   
"מבוטח שהופנה לחדר מיון בבית חולים כללי, לפי הוראה של פסיכיאטר מחוזי או על פי צו של בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש; מבוטח שפנה או שהופנה לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי".  

2. שינוי התוספת השלישית לחוק
בתוספת השלישית לחוק, בפרט 3 – "בריאות הנפש" –
(1) בפרט משנה 1 - 
(א) פסקה (1) – תימחק.
(ב) במקום פסקה (2) יבוא-
 
"(2) שירותי אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה, של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה או של מטופלים אחרים הזקוקים לאשפוז באותה מחלקה, בכפוף לאישור ראש שירותי בריאות הנפש או ועדת ההכרעה; 
לענין זה –   
"ועדת ההכרעה" – ועדה בין–משרדית שמינה שר הבריאות שחברים בה נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

"חוק טיפול בחולי נפש" – חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991;   
"מחלקה לתחלואה כפולה" – מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים פסיכיאטרי או בבית חולים כללי, שהוכרה לענין פסקה זו בידי המנהל, המיועדת לאשפוז ממושך לא פעיל של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה;   
"מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה" – מטופלים עם פיגור שכלי, ברמה בינונית או חמורה ממנה, שגם אובחנו באבחנה פסיכיאטרית ואשר סובלים מהפרעות קשות בהתנהגות או שכושר השיפוט שלהם או כושר בחינת המציאות שלהם, נפגם באופן ניכר;   
"ראש שירותי בריאות הנפש" – כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש."

(ג) פסקאות  (3) ו- (4)-  ימחקו.

(2) בפרט משנה 2 - 


(א) פסקה (1) – תמחק.

(ב) במקום פסקה (2) יבוא –

"(2) שירותים לאוכלוסיות מוגדרות בגנים טיפולים".
 
3. תחילה
תחילתו של צו זה ביום יד' תמוז התשע"ה  (1 ביולי 2015).


_______________ התשע"ב (___________ 2012)
(חמ 3-2632)


בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאותקבצים מצורפים
קובץ1: